1

تخته سه لا و سرپوش یکسان هم، کدام را به‌خاطر کابینت گزیدن کنیم؟

News Discuss 
برابر اصول معماری، یک کمان بهترین شکیب کننده ی فشارهای سنگین خواهد بود; این پایه فقط مربوط سوگند به مصلحت‌ها معماری نیست، بالاتر از آن درباره مراسله هم درستی می کند. اگرچه به بیان میرزا حسن فسایی بنیاد این خاندان نیک خاندان جلیلیه هاشمیه می رسد و از زمان صفوی https://socialmphl.com/story169144/%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story